Virtualių studijų metu bus nagrinėjamos kūrybinių industrijų marketinge naudojamų terminų, apibrėžimų ir sąvokų reikšmė, aptariami esminiai marketingo metodai ir principai bei jų taikymo problematika. Suteikiamos žinios apie šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimą, ugdomi gebėjimai praktiškai naudoti marketingo planavimo, organizavimo ir kontrolės principus, rengti marketingo planus bei jų įgyvendinimo priemonių programas.

Sumanioji vadyba, remdamasi ateities įžvalgomis ir strateginiu valdymu klausytojams suteiks gebėjimų politinio valdymo, viešojo administravimo, verslo strateginės vadybos srityse, įgyvendinant ES struktūrinės paramos ir pilietinius projektus, vykdant tarpkultūrines programas, vystant naujas ekonomikos ir socialinių inovacijų sritis, taip pat bendradarbiavimo ir partnerystės srityse bei ekspertinėse, konsultacinėse ir stebėsenos, derybų bei sprendimų priėmimo veiklose, ir kt.

Dalyko metu klausytojai nagrinės su sumaniosios vadybos projektavimu susijus viešųjų paslaugų teikimo modelius, analizuos jų stebėseną ir vertinimą. Be to, ketinama pristatyti geruosius pavyzdžius - inovatyvius viešųjų paslaugų teikimo modelius bei jų vertinimą, akcentuojant rezultatą (paslaugos naudą).

Klausytojai susipažins su socialinės partnerystės ir tinkloveikos principais ir formavimo etapais. Dalyko metu bus siekiama projektuoti sėkmingas socialines partnerystes ir tinkloveikas ar identifikuoti jau esančius geruosius pavyzdžius, kuriančius pridėtinę vertę (t.y. produktyvų ir į visuomenei naudingus rezultatus orientuotas viešąsias paslaugas).

Sumaniosios socializacijos studijų metu klausytojai bus supažintinti su sumaniosios socializacijos ir inovacijų apibrėžtimi ir sąsajomis, taip pat ugdysis gebėjimus taikyti sumaniosios socializacijos technologijas ir partnerystės technikas bendruomeniniame, regioniniame ir globaliuose lygmenyse.

Klaustytojai bus supažintinti su geraisiais pavyzdžiais, pristatančiais sumaniosios vadybos įtakotus procesus ir technologijas viešajame sektoriuje. Dalyko metu bus pristatomi konkretūs praktiniai gebėjimai kaip pasitelkiant informacinių technologijų ar procesų metodus (pvz. ,,Dropbox”, ,,Google drive” ir kt.) efektyviau spręsti kasdieninius profesinius uždavinius.


Integruotos komunikacijos ir  mediacijos dalyko studijų metu klausytojai įgis gebėjimus modeliuoti savo karjerą ir ugdytis gebėjimus analizuoti integruotos komunikacijos bei mediacijos teorijas ir patirtis. Dalyko metu bus tobulinami įgūdžiai, padedantys pasirinkti tinkamą integruotos komunikacijos ar mediacijos problemų sprendimo modelį, simuliuoti ir/ar inicijuoti kūrybinius projektus asmeninėje ir profesinėje veikloje.